گایلون

 • ویژگی های محصول

  • مقاومت بالا در محیط های اسیدی
  • تنش پسماند بالا
  • مقاومت در برابر جریان سرد
  • مقاومت مکانیکی بالا
  • بازه ی وسیع دمایی بین ۲۱۰ -درجه سانتی گراد تا ۲۶۰ + درجه سانتی گراد
  • عمر مفید نا محدود
    

 • مصارف شیمیایی و پترو شیمی ،استفاده در محیط های اسیدی، صنایع دارویی و غذایی