گایلون

فرایند تولید نوآورانه  گایلون، PTFE و پرکننده ها را به گونه ای تنظیم می کند که خواص کششی مواد را افزایش می دهد و مشکلات آرام سازی خزش را کاهش می دهد.
گایلون یک تعادل خوب بین مقاومت شیمیایی و مشخصات خزشی  برقرار میکند .

انواع گایلون:

 

دارای کارایی بالا و سیلیکا پر شده است که برای استفاده با ، حلال ها، هیدروکربن ها اسید های قوی (به جز اسیدهیدروفلوئوریک) آب،بخار،کلر،کریوژنیک طراحی شده است.

 

ساخته شده از PTFE  با میکروسپارهای آلومینوسیلیکات است که برای استفاده در غلظت متوسط اسیدها و بعضی از مواد سوزاننده قلیایی،  آب اکسیژنه،هیدروکربن، و غیره طراحی شده است.

 

پر شده با میکروسفور آلومینوسیلیکات با کارایی بسیار بالا میباشد که برای استفاده در خدمات اکسیژن طراحی شده است. همچنین مورد تائید برای استفاده در آب آشامیدنی، حلالها،کریوژنیک و آب اکسیژنه می باشد. همچنین انتخاب بسیار خوبی برای خطوط آب است که جداسازی الکتریکی در آنها ضروری است .

 

دارای کارایی بالا، پر شده با مواد سولفات باریم میباشد. این نوع برای استفاده در مواد سمی قوی و مواد شیمیایی سمی مانند کلر،  اسیدهای متوسط ، مونومرها، بخار، هیدروکربن ها، کریوژنز و فلوراید آلومینیوم و آمونیاک  طراحی شده است.

این پلیمر به صورت ورق عرضه میگردد.